Zum Hauptinhalt springen

M03: Nazorg-management

FAQs over het onderwerp M Nazorg-management

Waarom is er een CE-markering?

Het doel van de CE-markering is het bevorderen van de handel binnen de EU. Door aan iedere fabrikant dezelfde eisen op te leggen, wordt concurrentie bevorderd. Deze eisen zijn vastgesteld op het gebied van constructieve veiligheid, brandveiligheid, gezondheid en milieu, gebruiksveiligheid, geluidbeperking en energiezuinigheid.

Bij de oprichting van de Europese Gemeenschap EG in 1957 te Rome, werd al voorgenomen om een interne markt te creëren. Eën van de manieren om dit te bereiken is de CE-markering; het bevorderen van de handel door het geven van gelijke kansen aan fabrikanten.

---

Deze vraag is beantwoord door Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.bouwkwaliteit.nl (september 2011).

Hoe zit het met CE-markering bij onderhoud en renovatie?

Gespecialiseerde processen van verwerkers en installateurs op de bouwplaats en bij onderhoud en renovatie vallen buiten de CE-markering. Hier blijven erkende kwaliteitsverklaringen bestaan.

---

Deze vraag is beantwoord door Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.bouwkwaliteit.nl (september 2011).

Wat is CE-markering?

CE-markering is een Europees productinformatielabel dat aangeeft dat het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden op eigenschappen is getest. De Europese Commissie heeft vastgesteld welke eigenschappen voor welke bouwproducten in de EU relevant zijn en welke mate van eigen of externe controle daarbij hoort. De waardes van de eigenschappen moeten door de producent vermeld worden op het product, de verpakking of de begeleidende bon. Of producten zijn voorzien van CE-markering en of de eigenschappen op correcte wijze zijn bepaald, wordt gecontroleerd door de VROM-inspectie. CE-markering past in het beleid om binnen Europa handelsbelemmeringen weg te nemen. De handelsbelemmeringen voor bouwmaterialen en bouwproducten komen vooral door de verplichting om in elk ander Europees land een product steeds weer opnieuw te laten testen volgens de normen van dat land.

---

Deze vraag is beantwoord door Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.bouwkwaliteit.nl (september 2011).

Ben ik verplicht al mijn producten en processen van een CE-markering te voorzien?

CE-markering is verplicht voor alle bouwproducten - en niet voor bouwprocessen - waarvoor Europese geharmoniseerde normen (hEN) bestaan. Het is dus niet vrijwillig zoals bij erkende kwaliteitsverklaringen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u opzoeken of CE-markering verplicht is voor uw product. Kijk op www.rijksoverheid.nl.

---

Deze vraag is beantwoord door Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.bouwkwaliteit.nl (september 2011).

Wie is er verantwoordelijk voor de CE-markering?

De producent en/of leverancier van het desbetreffende product, is 100% verantwoordelijk voor de inhoud van de CE-markering. Het geven van onjuiste of ontoereikende informatie in de CE-markering wordt beschouwd als een economisch delict, waarbij ook eventuele vervolgschades worden betrokken. De verantwoordelijkheid voor de toepassing ligt bij de afnemer. Indien de toepassing van een product strijdig is met de inhoud van de CE-markering, is de partij die het product heeft toegepast aansprakelijk.

---

Deze vraag is beantwoord door Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.bouwkwaliteit.nl (september 2011).

Kan ik een CE-gemarkeerd product direct toepassen in Nederland?

Nee. In Nederland zijn CE-gemarkeerde producten niet vanzelfsprekend toepasbaar of geschikt voor iedere toepassing, vanwege het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse producten.

---

Deze vraag is beantwoord door Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.bouwkwaliteit.nl (september 2011).

Geldt de verplichte CE-markering voor stalen constructies ook voor werkzaamheden aan historisch erfgoed?

Voor werkzaamheden aan historisch erfgoed is een uitzondering gemaakt op de verplichting tot CE-markering van staalconstructies.

---

Deze vraag is eerder beantwoord door de Helpdesk van Bouwen met Staal (september 2011).

Aan welke voorwaarden moet een staalconstructiebedrijf voldoen om een CE-verklaring te mogen afgeven?

De opdrachtgever van een bedrijfshal eist van het staalconstructiebedrijf dat de spanten heeft gefabriceerd en gemonteerd een CE-verklaring. Aan welke voorwaarden moet een staalconstructiebedrijf voldoen om een dergelijke verklaring te mogen afgeven?

Een CE-verklaring kan uitsluitend worden afgegeven op geproduceerde onderdelen (in dit geval de spanten), die moeten worden gezien als een bouwproduct. Een CE-verklaring is dus niet van toepassing op de montage.

Om een CE-verklaring te mogen afgeven moet de fabrikant van de constructie in dit geval het staalconstructiebedrijf beschikken over een gecertificeerd FPC (factory production control)-systeem. Dit is een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 3834 dat is opgezet volgens de eisen van NEN-EN 1090-1, art. 6.3. De certificering moet worden uitgevoerd door een erkende aangemelde instelling. De Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) kan staalconstructiebedrijven helpen bij het opzetten van een FPC, zie www.staalbouw.net. Bij het Belgische Infosteel is een handleiding CE-markering voor staalconstructies te bestellen, zie www.infosteel.be/nl/publicaties_CEmark.php.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 230 (december 2012).

Moet een fabrikant van stalen producten een CE-verklaring afgeven per productie-batch of per product?

Moet een fabrikant van stalen producten een CE-verklaring afgeven per productie-batch of kan worden volstaan met een CE-verklaring per product (voor alle geproduceerde en te produceren batches)?

Een CE-verklaring wordt per productie-batch afgegeven. Iedere levering heeft derhalve weer een eigen unieke CE-verklaring. De CE-verklaring volgens NEN-EN 10025 maakt onderdeel uit van het materiaalcertificaat volgens NEN-EN 10204.

---

Deze vraag is eerder beantwoord door de Helpdesk van Bouwen met Staal (januari 2013).